Reklamační řád

E-shop www.PytelGranuli.cz

PetCenter CZ s.r.o. se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 44797273, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6648.

Reklamační řád je vydán v souladu se občanským zákoníkem a je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pytelgranuli.cz.


Přejete si zboží vrátit ve 14 denní lhůtě, případně zboží reklamovat? Níže popisujeme pokyny, dle kterých, prosím, postupujte. Snažíme se vyřešit všechny vaše požadavky co nejdříve.


Právo na uplatnění reklamace a jak reklamace probíhá

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit v sídle společnosti. Zákazník je povinen průkazným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno na internetovém obchodě Pytelgranuli.cz. Optimální je originál dokladu o zakoupení zboží, nebo řádně vyplněný záruční list (je-li dodáván společně s výrobkem). Zákazník je povinen reklamaci nahlásit neprodleně po zjištění vady zboží. 

Pakliže se rozhodnete reklamovat zboží, je potřeba vyplnit formulář, případně nás kontaktovat na telefonu: +420 228 884 900 nebo využít e-mail pytelgranuli@pytelgranuli.cz. 

Reklamace se nevztahují na případy:

- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití).

- prokazatelných nedovolených zásahů do výrobku

- živelné katastrofy

- při zjevném poškození zásilky od dopravní společnosti, pokud jste nepřebrali zásilku s výhradou.

 

 

1. Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád je vystaven společností PetCenter CZ s.r.o., se sídlem Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 44797273, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 6648 (dále jen „prodávající“), a je nedílnou součástí obchodních podmínek pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.PytelGranuli.cz prodávajícího (dále jen „reklamační řád“).
 2. Tento reklamační řád je vydán v souladu s obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914-1925, § 2099-2117 a § 2161-2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.
 3. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi kupujícím, kterým je spotřebitel (dále jen „kupující“) a prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
 4. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem ještě před koupí zboží. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace.

 

2. Jakost při převzetí

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a zda je kompletní. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu není kupující povinen zboží převzít. Pokud takové zboží kupující převezme, popíše stručně porušení obalu nebo poškození zboží v dodacím/výdejovém listu při jeho potvrzení. Podpisem dodacího/výdejového listu bez takového popisu kupující stvrzuje, že obal byl neporušen a zboží nevykazovalo zjevné poškození.

 

3. Rozsah práv z vadného plnění

 1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 2.1 tohoto reklamačního řádu, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 2. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 

4. Lhůta pro uplatnění reklamace

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží kupujícím, u použitého spotřebního zboží v době dvanácti měsíců.
 2. U zuživatelného zboží bude prodávajícím na zbožím vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u zboží podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze zboží použít.
 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
 5. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 6. Ustanovení tohoto čl. 4.1 reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil zejména nesprávným užíváním zboží. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží také v případě nenahlášení zjevných vad při převzetí zboží, poškození zboží při přepravě v případě vlastní přepravy kupujícího, používání či umístění zboží v nevhodných podmínkách (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.), neodborné montáže, zacházení, obsluhy nebo zanedbání náležité péče o zboží ze strany kupujícího, poškození zboží nevhodným způsobem ošetření, poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky.
 8. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí doba k uplatnění práv z vadného plnění, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.
 9. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 

5. Podmínky a způsob uplatnění reklamace

 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi zboží.
 2. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozího odstavce je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 3. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit zejména osobně na adrese sídla prodávajícího, v kterékoliv provozovně prodávajícího, elektronickou poštou na adrese pytelgranuli@pytelgranuli.cz, telefonicky na telefonu: +420 228 883 344 nebo při využití k tomu určeného formuláře, je-li takový formulář na webových stránkách k dispozici - odkaz na protokol zde.
 4. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
 5. Nákup reklamovaného zboží prokazuje kupující zejména dokladem o zakoupení zboží, který vystavuje prodávající při koupi zboží.
 6. Na výslovnou žádost kupujícího, potvrdí prodávající kupujícímu v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.  Pokud je to potřebné, prodávající kupujícímu v potvrzení vysvětlí srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi boží vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahující uvedené údaje.

 

6. Postup při odstranění vad

 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 2. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.
 3. Okamžikem vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace je reklamace považována za vyřízenou.
 4. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
 5. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován.
 6. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 7. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

 

 7. Závěrečná ustanovení

 1. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
 2. Tento reklamační řád je platný od 7.9. 2020 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
 3. Bližší informace ke zpracování osobních údajů zákazníka společností PetCenter CZ s.r.o. v rámci reklamačního řízení jsou k dispozici v podmínkách ochrany osobních údajů.
 4. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na PytelGranuli.cz.